Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam (tuyengiaoqna.vn)!

Tin chi tiết

 
Hướng dẫn Tuyên truyền các ngày lễ lớn trong năm 2013 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam.
Người đăng: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam. .Ngày đăng: 15/01/2013 .Lượt xem: 898 lượt.
Năm 2013, năm bản lề của kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XX; Trên cơ sở Hướng dẫn số 68-HD/BTGTW ngày 28/12/2012 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện chính năm 2013, nội dung như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong Đảng, trong nhân dân nhằm giáo dục lòng yêu nước, truyền thống lịch sử của Đảng và dân tộc; bồi dưỡng, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng; góp phần củng cố và tăng cường niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

2. Gắn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn với tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Hội nghị Trung ương và nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, cổ vũ tinh thần quyết tâm khắc phục khó khăn, tranh thủ thời cơ, thuận lợi đưa nghị quyết vào cuộc sống.

3. Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục cần đa dạng hình thức tổ chức, có trọng tâm, trọng điểm gắn với tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo ấn tượng sâu sắc, có sức thuyết phục, lan tỏa rộng. Kết hợp tuyên truyền, giáo dục với những việc làm thiết thực nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, nhất là ở vùng núi, hải đảo, vùng căn cứ kháng chiến, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

II- NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC

1. Về thực hiện nhiệm vụ chính trị thường xuyên:

- Tập trung tuyên truyền thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của cả nước và của tỉnh. Tiếp tục tuyên truyền kết quả thực hiện các giải pháp kiềm chế lạm phát; các chương trình, dự án, đảm bảo an sinh xã hội trong tỉnh. Trong đó, tập trung nhấn mạnh những kết quả đạt được trong năm 2012, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013; kết quả thực hiện các chương trình, dự án đối với những xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; hiệu quả từ các mô hình giảm nghèo, mô hình làm kinh tế giỏi; các điển hình tiên tiến thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nhất là thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Tiếp tục tuyên truyền Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

- Tiếp tục tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ và Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội.

- Tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 13/NQ-CP, ngày 10/5/2012 của Chính phủ “về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường”.

- Tiếp tục tuyên truyền việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; các chỉ thị, nghị quyết và kết luận của Trung ương (khóa XI); các chỉ thị, nghị quyết và kết luận của Tỉnh ủy (khóa XX); nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Đẩy mạnh tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết năm 2012 và Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2013 của Tỉnh ủy.

- Tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, trong đó đặc biệt chú ý tuyên truyền nâng cao nhận thức về chính sách dân tộc, tôn giáo... Kịp thời tuyên truyền chống âm mưu “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch.

- Tuyên truyền về chủ trương, giải pháp và kết quả bước đầu việc thực hiện xây dựng nông thôn mới ở các địa phương, nhân rộng các mô hình có cách làm hay, hiệu quả.

- Tuyên truyền về biển, đảo.

2. Về các sự kiện nổi bật:

- Tuyên truyền nội dung và kết quả các kỳ họp Quốc hội (khóa XIII), trong đó, quý I/2013, tập trung tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIII về các vấn đề về kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước; Đề án tái cơ cấu nền kinh tế; báo cáo của Chính phủ về công tác thi hành án, công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác phòng, chống tham nhũng và đặc biệt là về việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

- Tuyên truyền kết quả các kỳ họp HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2011 - 2016, đặc biệt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013.

          3. Về các ngày lễ, kỷ niệm:

          3.1. Kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2013) và đón Tết Nguyên đán Qúy Tỵ

- Nêu bật những kết quả đạt được của các cấp, các ngành trong việc thực hiện những chủ trương, quyết sách lớn của Đảng và Nhà nước trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, ngoại giao, đặc biệt là kết quả thực hiện các giải pháp ổn định và phát triển kinh tế đất nước trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều diễn biến phức tạp. Chú ý phát hiện, giới thiệu điển hình nhân tố mới.

- Ôn lại lịch sử, truyền thống vẻ vang và khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam trong 83 năm qua. Nêu bật những thắng lợi vĩ đại và bài học kinh nghiệm của Đảng trong lịch sử xây dựng và phát triển, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế. Tiếp tục khẳng định: Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, theo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; là Đảng cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước và xã hội.

- Biểu dương những tổ chức đảng tiêu biểu và đảng viên gương mẫu trong tổ chức, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Phổ biến, giới thiệu những kinh nghiệm, điển hình tiên tiến trong công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Giới thiệu tấm gương người đứng đầu cơ quan, đơn vị học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Tuyên truyền kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, trong đó, tập trung giới thiệu những giải pháp, những việc làm cụ thể để khắc phục khuyết điểm, yếu kém của các cấp, các ngành.

- Tuyên truyền các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân ở các cấp, các ngành. Phản ảnh không khí đón Xuân của nhân dân trong tỉnh, cả nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Biểu dương tinh thần phục vụ nhân dân trong dịp Tết của các ban, ngành, lực lượng vũ trang, nhất là cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi biên giới, hải đảo. Tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

- Phê phán những hiện tượng tiêu cực, cờ bạc, mê tín dị đoan, lãng phí trong việc hiếu, hỷ, lễ hội… Đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, phản động của các thế lực thù địch chống phá Đảng và nhà nước ta.

3.2. Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (mồng 10 tháng 3 âm lịch)

- Nêu bật giá trị lịch sử, văn hóa và truyền thống đoàn kết của dân tộc Việt Nam; giá trị lịch sử, văn hóa của khu di tích Đền Hùng; ý nghĩa của sự kiện Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) chính thức  công nhận tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Giới thiệu những phong tục, tập quán tốt đẹp của con người xứ Quảng, cộng đồng dân tộc Việt Nam trên khắp mọi miền đất nước. Ca ngợi ý chí tự cường, tinh thần đoàn kết, cần cù, sáng tạo trong lao động, dũng cảm trong đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta.

- Tuyên truyền những quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Cổ vũ các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, trong nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hướng về cội nguồn dân tộc, chung sức, đồng lòng đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập và phát triển.

3.3. Kỷ niệm 38 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2013)

- Khẳng định vị trí, tầm vóc vĩ đại, giá trị lịch sử to lớn của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử và của cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

- Ca ngợi truyền thống đấu tranh anh dũng của nhân dân Việt Nam; ý chí kiên cường, mưu trí, sáng tạo, quyết tâm bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất đất nước của dân tộc Việt Nam. Trân trọng và biết ơn những đóng góp và hy sinh to lớn của nhân dân ta, của bạn bè quốc tế trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước.

- Biểu dương những thành tựu và kinh nghiệm của sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế. Khẳng định đường lối đổi mới đúng đắn của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

- Phổ biến những quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam toàn vẹn lãnh thổ trong tình hình mới; nhấn mạnh những chủ trương, giải pháp của Đảng, Nhà nước ta trong công tác đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam trước những diễn biến phức tạp xảy ra trên Biển Đông.

3.4. Kỷ niệm 123 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2013)

- Giới thiệu thân thế, sự nghiệp cách mạng và tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

- Khẳng định ý nghĩa, giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuyên truyền làm rõ mục đích, yêu cầu, nội dung của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị; những kết quả đã đạt được; những điển hình tiên tiến, nhất là những người đứng đầu cơ quan, đơn vị làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Các địa phương, đơn vị, tùy điều kiện thực tế, tổ chức hội nghị tuyên dương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở cấp mình; giới  thiệu những tập thể, cá nhân điển hình để cho báo chí tuyên truyền, biểu dương.

- Nêu bật tình cảm yêu mến, kính trọng của nhân dân Việt Nam và thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đấu tranh bác bỏ các luận điệu phản động, xuyên tạc về thân thế, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

3.5. Kỷ niệm 59 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2013) và kỷ niệm 68 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2013).

- Nêu bật thắng lợi vĩ đại của chiến thắng Điện Biên Phủ và cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược; ý nghĩa lịch sử của cuộc Cách mạng Tháng Tám- năm 1945.

- Những bài học kinh nghiệm về giành và giữ chính quyền cách mạng; những thành quả vĩ đại của Đảng và nhân dân ta trong 68 năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

- Những nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhất là nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; tăng cường tiềm lực an ninh, quốc phòng, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia; bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam trước những yêu sách phi lý của nước ngoài.

- Kết hợp tuyên truyền với sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992.

3.6. Tuyên truyền các sự kiện lịch sử tròn năm, chẵn năm:

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam biên soạn và phát hành Sổ tay Tuyên truyền năm 2013, trong đó có đề cương tuyên truyền các sự kiện lịch sử:

- 165 năm ra đời Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản  (24/2/1848-24/2/2013).

- 110 năm phong trào Duy Tân (1903-2013).

- 105 năm phong trào chống sưu cao thuế nặng nổ ra tại Quảng Nam (1908-2013).

- 95 năm Ngày kết thúc chiến tranh thế giới lần thứ nhất (1918-2013) mở ra điều kiện mới cho phong trào đấu tranh cách mạng của giai cấp vô sản toàn thế giới.

- 65 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi “Thi đua ái quốc” (11/6/1948-11/6/2013).

- 65 năm xây dựng và trưởng thành ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948-16/10/2013).

- 45 năm cuộc tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân (1968-2013).

- 45 năm chiến thắng Khâm Đức-Ngọk Ta Vat (5/1968-5/2013).

- 40 năm Ngày ký Hiệp định Paris lập lại hòa bình ở Việt Nam (27/1/1973-27/1/2013).

- 195 năm Ngày sinh Các Mác (5/5/1818-5/5/2013).

- 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888-20/8/2013).

- 105 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Đức Cảnh (2/2/1908-2/2/2013).

- 105 năm ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2013).

- 65 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy (11/3/1948-11/3/2013)…

Các cơ quan, đơn vị, địa phương sử dụng nội dung đăng trên Sổ tay tuyên truyền để tuyên truyền.

III- CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM

1- Hình thức kỷ niệm

- Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước năm 2013 theo thông lệ năm lẻ.

+ Tỉnh và các huyện, thành phố không tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm nhưng tổ chức các hình thức kỷ niệm phù hợp với thực tiễn của địa phương, đơn vị như: Tổ chức hội thảo, tọa đàm, gặp mặt truyền thống, thăm di tích lịch sử, trao tặng huy hiệu Đảng, thăm hỏi các gia đình, đối tượng chính sách, giúp đỡ các địa phương, gia đình gặp khó khăn, nhất là ở vùng căn cứ cách mạng, vùng sâu, vùng xa… hoặc gắn với tổ chức kỷ niệm các sự kiện, nhân vật lịch sử, các sự kiện văn hóa, văn nghệ lớn diễn ra tại địa phương, đơn vị mình.

- Vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, nhất là kỷ niệm Ngày thành lập Đảng, Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo các cấp tham mưu cho cấp ủy tổ chức kiểm điểm, đánh giá việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong thời gian qua, kết hợp triển khai những nội dung học tập và làm theo trong thời gian tới.

- Các địa phương, cơ quan, đơn vị phát động các đợt thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; “Xây dựng nông thôn mới”; “Uống nước nhớ nguồn”; “Đền ơn đáp nghĩa”; “Xóa đói giảm nghèo”; Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”…

- Rà soát, thực hiện đúng, đủ các chính sách đối với người có công với cách mạng, các gia đình thương binh, liệt sĩ, các đối tượng nhiễm chất độc da cam… Quan tâm giúp đỡ các đối tượng học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, nhất là con em các gia đình chính sách.

- Trùng tu, tôn tạo, quản lý và sử dụng có hiệu quả các di tích lịch sử, văn hóa. Xây dựng các công trình văn hóa gắn liền với các địa danh, nhân vật lịch sử.

2- Hình thức tuyên truyền, giáo dục

- Căn cứ vào những nội dung nêu trên, các cơ quan thông tin đại chúng có kế hoạch tuyên truyền đậm nét trước, trong và sau dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước và của tỉnh. Các ban, ngành, đoàn thể và cơ quan báo chí tăng cường tuyên truyền trên báo chí, trên mạng internet và thông tin ra nước ngoài về các hoạt động kỷ niệm. Tăng cường xuất bản sách, báo, ấn phẩm nhân dịp kỷ niệm. Quản lý chặt chẽ hoạt động báo chí, xuất bản, không để lọt ấn phẩm chứa đựng thông tin trái chiều gây dư luận xấu trong xã hội.

- Biên soạn, xuất bản sách, tài liệu tuyên truyền về thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của các cấp, các ngành; về những gương điển hình, nhân tố mới; về kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…

- Xây dựng phóng sự, làm phim tài liệu ghi lại các tư liệu, nhân chứng lịch sử liên quan đến các sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh; nhất là các nhân chứng lịch sử liên quan đến các sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh (đặc biệt là các nhân chứng đã cao tuổi) để phát sóng tuyên truyền trong dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, đồng thời lưu giữ phục vụ cho công tác nghiên cứu lịch sử Đảng, lịch sử dân tộc. Làm phim tài liệu phản ảnh công cuộc đổi mới đất nước trên các lĩnh vực: phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, xây dựng Đảng; về phong trào xây dựng nông thôn mới, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”… Tổ chức phát sóng thường xuyên, rộng khắp trong các dịp kỷ niệm, chủ yếu trên sóng đài QRT và đài truyền thanh, truyền hình các huyện, thành phố.

- Tổ chức các hội nghị biểu dương điển hình nhân tố mới hoặc các hình thức giao lưu, tọa đàm, gặp mặt truyền thống.

- Tổ chức hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên để tuyên truyền sâu rộng trong Đảng, trong nhân dân. Đưa nội dung kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước, của tỉnh vào Bản tin sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể nhân dân, chú ý đến các đối tượng sinh viên, thanh niên, học sinh.

- Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, thi viết, thi sáng tác văn học, nghệ thuật về lịch sử, truyền thống của Đảng, của dân tộc nhân các ngày lễ lớn.

- Đẩy mạnh các hoạt động sáng tạo văn học, nghệ thuật chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh. Tổ chức biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhân dân. Quan tâm tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ ở các vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ kháng chiến. Ôn lại những tác phẩm, tác giả viết về cách mạng, về kháng chiến. Động viên, khuyến khích sáng tác về điển hình, nhân tố mới và công cuộc đổi mới đất nước.

- Xây dựng cụm thông tin, cổ động, panô, áp phích, khẩu hiệu, màn hình cổ động ở các khu trung tâm, nơi tập trung đông người. Cơ quan, công sở trang trí khẩu hiệu, băng rôn cổ động tuyên truyền.

- Cơ quan, đơn vị và nhân dân treo cờ Tổ quốc trong các ngày lễ lớn của đất nước.

IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Ban Tuyên giáo (Tuyên huấn) Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội của tỉnh:

- Tham mưu cho cấp ủy xây dựng kế hoạch nghiên cứu, sưu tầm, thẩm định, lưu giữ các tài liệu liên quan đến các sự kiện lịch sử lớn của đất nước, của tỉnh, của địa phương, nhất là các tư liệu, nhân chứng trong Cuộc cách mạng Tháng Tám, trong các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược; xây dựng kế hoạch tập hợp, lưu giữ tư liệu về sự nghiệp đổi mới đất nước hiện nay; xây dựng kế hoạch công bố, phổ biến các tư liệu đó vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh trong năm nay và những năm tiếp theo.

- Tham mưu cho cấp ủy tổ chức các hình thức kỷ niệm phù hợp kết hợp với việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

- Xây dựng hướng dẫn tuyên truyền; biên soạn, phát hành sách, tài liệu tuyên truyền, giáo dục về các ngày lễ lớn của đất nước ở địa phương, đơn vị mình; phối hợp với các ban, ngành biên soạn tài liệu phổ biến, giới thiệu những điển hình nhân tố mới trong phong trào thi đua yêu nước thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội.

- Chỉ đạo Đài truyền thanh, truyền hình địa phương xây dựng phim và thu, phát sóng các phim tài liệu, phóng sự, băng, đĩa hình về lịch sử, truyền thống, về công cuộc đổi mới, nhất là lĩnh vực giáo dục, y tế và xây dựng nông thôn mới.

- Hướng dẫn công tác tuyên truyền cổ động trực quan, đồng thời theo dõi, đôn đốc, kiểm tra nội dung thông tin trên các cụm thông tin cổ động, áp phích, khẩu hiệu đảm bảo tính thời sự và mang ý nghĩa tuyên truyền giáo dục tốt.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: chỉ đạo, hướng dẫn ngành dọc và các đơn vị chức năng tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, du lịch, triển lãm, chiếu phim… phục vụ nhân dân. Tổ chức các hoạt động thông tin, cổ động hướng về cơ sở, vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ kháng chiến.

3. Sở Thông tin và Truyền thông: phối hợp với Ban  Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo báo chí đưa tin, tuyên truyền kịp thời, đúng định hướng về các ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh. Chú ý tăng cường tuyên truyền nhân tố mới, điển hình tiên tiến, hạn chế thông tin tiêu cực, xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm.

4. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể nhân dân của tỉnh: phát động thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, hội viên và nhân dân ở từng xã, phường, thôn, bản; kết hợp với tuyên truyền thực hiện nghị quyết Đại hội phụ nữ, Đại hội Cựu chiến binh, Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc vừa tổ chức trong năm 2012; hướng tới Đại hội Công đoàn, Đại hội Nông dân toàn quốc trong năm 2013. Tỉnh Đoàn TNCS Hồ Chí Minh hướng dẫn đoàn viên, thanh niên sinh hoạt kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh gắn với các hoạt động của Đoàn, Hội, Đội; tổ chức các hoạt động giao lưu, về nguồn, sinh hoạt truyền thống tại những địa danh lịch sử.

5. Hội Văn học nghệ thuật tỉnh: có kế hoạch đẩy mạnh sáng tác văn học, nghệ thuật chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu, dân tộc Việt Nam anh hùng, công cuộc đổi mới đất nước và sự phát triển của tỉnh nhà.

6. Hội nhà báo tỉnh: chỉ đạo hội viên tăng cường hoạt động thông tin, tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh với nhiều hình thức sáng tạo sinh động, hấp dẫn; tổ chức các cuộc thi báo chí và tham gia các giải báo chí do các cơ quan, ban, ngành phát động.

7. Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh: xây dựng kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh có trọng tâm, trọng điểm, tạo dấu ấn sâu đậm.

V- MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1- Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Quý Tỵ-2013!

2- Nhiệt liệt chào mừng 83 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh (3/2/1930 - 3/2/2013)!

3- Nhiệt liệt chào mừng 38 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2013)!

4- Nhiệt liệt chào mừng 127 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886-1/5/2013) và 38 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2013)!

5- Kỷ niệm 123 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh-Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới!

6- Thường xuyên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh!

7- Nhiệt liệt chào mừng 59 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2013)!

8- Nhiệt liệt chào mừng 68 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2013) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2013)!

9- Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam!

10- Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI!

11- Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

12- Đảng bộ, quân và dân Quảng Nam phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2013!

13- Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX (nhiệm kỳ 2010-2015)!

14- Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại!

15- Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

16- Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

17- Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

18- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!


                                                                                                               K/T TRƯỞNG BAN

                                                                                                             PHÓ TRƯỞNG BAN

                                                                                                                 (đã ký)

                                                                                                                 Nguyễn Minh

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Kế hoạch công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2013 (Ngày đăng: 01/03/2013 )
TIÊU CHÍ THI ĐUA NĂM 2013 (Ngày đăng: 12/03/2013 )
Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 15-CT/TW, ngày 28-8-2002 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Ngày đăng: 20/06/2013 )
Huyện ủy Phước Sơn tổ chức học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) (Ngày đăng: 09/10/2014 )
Huyện ủy Điện Bàn: Tổ chức hội nghị Báo cáo viên Huyện ủy quý III/2014 (Ngày đăng: 16/10/2014 )
Tổng kết 10 năm NQ 41 - NQ/TW về Bảo vệ môi trường trong thời kỳ CNH - HĐH trên địa bàn huyện Phước Sơn (Ngày đăng: 16/10/2014 )
Thực hiện Chi thi 13 - CT/TW về mua và đọc báo Đảng ở huyện Phước Sơn (Ngày đăng: 31/10/2014 )
DUY XUYÊN TỔ CHỨC BẾ GIẢNG LỚP SƠ CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ NĂM 2014 (Ngày đăng: 31/10/2014 )
Hội Tù yêu nước tỉnh phát hành tập ký sự “Kiên trung bất khuất” - tập 9 (Ngày đăng: 31/12/2014 )
Hội nghị giao ban công tác an ninh tư tưởng quý IV/2014 (Ngày đăng: 09/01/2015 )
Hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015 (Ngày đăng: 16/01/2015 )
Những người tham gia thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (kỳ 4): Đại biểu đại diện An nam Cộng sản đảng (Ngày đăng: 29/01/2015 )
Những người tham gia thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (kỳ cuối): Đại biểu đại diện những người Việt Nam yêu nước ở hải ngoại (Ngày đăng: 29/01/2015 )
KẾT QUẢ 04 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ 03-CT/TW Ở ĐẢNG BỘ CÔNG AN HUYỆN PHƯỚC SƠN NHỮNG VIỆC LÀM HAY CẦN NHÂN RỘNG (Ngày đăng: 03/02/2015 )
Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bắc Trà My tổ chức Hội nghị thẩm định công trình khoa học Lịch sử Đảng bộ xã Trà Tân (1945-2014) (Ngày đăng: 10/03/2015 )
DUY XUYÊN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH NĂM 2015 VÀ THÔNG TIN THỜI SỰ CHO ĐỘI NGŨ BÍ THƯ CHI BỘ CƠ SỞ (Ngày đăng: 18/03/2015 )
Select the search type
 
  • Site
  • Web
SearchVĂN KIỆN CỦA ĐẢNG
» Đảng Cộng sản Việt Nam
    Khóa IX
    Khóa X
    Khóa XI
» Đảng bộ tỉnh Quảng Nam
   Khóa XVIII
   Khóa XIX
   Khóa XX


THĂM DÒ Ý KIẾN
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?
LIÊN KẾT WEBSITE